روزشمار سربازی

,اگه دنبال تو مخی می گردی که ببینی چقدر از خدمت خودت مونده تاریخ‌هارو وارد کن
تاریخ اعزام
اطلاعات خدمتی
درصورت نداشتن اضافه خدمت خالی بذارید.* درصورت نداشتن کسری خدمت خالی بذارید.*
Milad Tavakoli