روزشمار سربازی

,اگه دنبال تو مخی می گردی که ببینی چقدر از خدمت خودت مونده تاریخ‌هارو وارد کن
اطلاعات اعزام
خداییش ظلم بود خدمت رو کردن ۲۴ ماه
اطلاعات خدمتی
درصورت نداشتن اضافه خدمت خالی بذارید.* درصورت نداشتن کسری خدمت خالی بذارید.*
Milad Tavakoli